Phan Hữu Xá
  • Phan Hữu Xá
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0979405043
  • phanhuuxa@gmail.com
  • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lịch sử, Thạc sỹ QLGD